Teisinė informacija.

Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto globos namai veiklos sritį reglamentuojantys teisės aktai:

 1. Socialinės globos normų aprašas
 2. Socialinių paslaugų įstatymas
 3. Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvas
 4. Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika
 5. Socialinių paslaugų katalogas
 6. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas
 7. Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas
 8. Socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas
 9. Lietuvos higienos norma HN 125:2019 „Suaugusių asmenų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
 10. Lietuvos higienos norma HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“
 11. Lietuvos higienos norma HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
 12. Lietuvos higienos norma HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“
 13. Nutarimas dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo