PATVIRTINTA

BĮ Klaipėdos miesto globos namų direktoriaus

2019 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-35

 

 BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMŲ PRIVATUMO POLITIKA (PDF)

 Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto globos namai, įstaigos kodas 141954233, Žalgirio g. 3A, LT-93248, Klaipėda (toliau – „mes“ arba „įstaiga“) tvarko Jūsų asmens duomenis.

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiame Jums informaciją apie tai, kokius asmens duomenis, kokiu tikslu tvarkome, kam galime perduoti, kiek laiko juos saugome ir kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite. Galime nurodyti papildomą informaciją paslaugų sutartyse ar kituose dokumentuose.

Ši Privatumo politika yra skirta asmenims, kurie domisi įstaiga, jos paslaugomis, potencialiems ir esamiems įstaigos klientams, asmenims, kurie apsilanko svetainėje www.kgnamai.lt (toliau – „svetainė“), bendrauja su įstaiga socialiniuose tinkluose ar kitu būdu ar tiesiog stebi įstaigos veiklą socialiniuose tinkluose.

Gerbiame Jūsų privatumą ir įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir saugoti Jūsų asmens duomenis. Įstaigoje taikomos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės tam, kad asmens duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Kreipdamiesi į mus, išreiškiate savo valią, kad Įstaiga kreiptųsi į Jus dėl Jūsų užklausos. Pateikdami mums asmens duomenis šioje svetainėje, lankydamiesi svetainėje, patvirtinate, kad susipažinote su Privatumo politika ir asmens duomenų tvarkymu.

Galime pakeisti Privatumo politiką bet kuriuo metu savo nuožiūra arba jeigu to reikalauja galiojantys teisės aktai.

Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Privatumo politika netaikoma, kuomet naudojamasi kitų įstaigų interneto svetainėmis. Rekomenduojame perskaityti kitų paslaugų teikėjų privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su jais dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

Įstaigos darbuotojai apie jų asmens duomenų tvarkymą informuojami Įstaigos vidinėse tvarkose.

Neprivalote pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikri veiksmai negalės būti atlikti, pvz. negalėsime suteikti paslaugų, jei asmens duomenys nebus pateikti.

Asmens duomenų šaltiniai

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Jūsų, kai sudarote sutartis su mumis savo vardu ar atstovaudami kitą asmenį, atsiunčiate savo gyvenimo aprašymą (CV), kitą informaciją, susijusią su įdarbinimu, praktika Įstaigoje ar kitu būdu kreipiatės į mus, bendraujate su mumis per socialinius tinklus ar tiesiog stebite mūsų veiklą socialiniuose tinkluose, lankotės Įstaigoje.

Jūsų asmens duomenis taip pat galime gauti netiesiogiai iš mūsų duomenų tvarkytojų, Klaipėdos miesto savivaldybės, Sveikatos priežiūros įstaigų, valstybinių registrų, Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (toliau – SPIS), Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendrų duomenų gavėjų arba kitų išorinių šaltinių, asmenų, kuriuos atstovaujate.

KODĖL TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais, tačiau jais neapsiribojant:

 • Socialinės globos paslaugų ir su jomis susijusių paslaugų, socialinių paslaugų teikimo;
 • Sveikatos paslaugų teikimo;
 • Paraiškų ar kitokių užklausų administravimo tikslais, ar siekdami išspręsti bet kokias problemas, kurioms reikalingi Jūsų duomenys, kai kreipiatės į mus;
 • Turto ir asmenų, esančių Įstaigos teritorijoje apsaugojimo tikslais. Šiais tikslais stebime vaizdą;
 • Viešųjų pirkimų organizavimo Įstaigoje;
 • Įstaigos žinomumo skatinimo tikslais;
 • Siekdami pagerinti svetainės veikimą, kad galėtumėte lengvai rasti tai, ko ieškote;
 • Darbuotojų/ praktikantų paieškos;
 • Vidaus administravimo;
 • Buhalterinės apskaitos;
 • Skolų išieškojimo ir administravimo, teisinių reikalavimų pateikimo, įvykdymo ir gynimo;
 • Gynybai nuo ieškinių ir skundų;
 • Informavimo ir komunikacijos.

Jūsų asmens duomenis, aukščiau minėtais tikslais tvarkome, nes mus tai daryti įpareigoja galiojantys teisės aktai, sutartis su Jumis arba Jūsų duomenis tvarkome mūsų ar trečiosios šalies (ar Jūsų) teisėto intereso teisiniu pagrindu, arba siekdami apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kito fizinio asmens interesus, arba sutikimo pagrindu, arba, jei tvarkyti duomenis būtina dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių. Jūsų asmens duomenis taip pat galime tvarkyti siekdami sudaryti sutartį su Jumis. Jūsų duomenys nebus tvarkomi teisėtų interesų teisiniu pagrindu, jeigu Jūsų interesai, teisės ir laisvės bus viršesni.

KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TVARKOME

Aukščiau nurodytais asmens duomenų tvarkymo tikslais galime tvarkyti šias pagrindines asmens duomenų kategorijas, tačiau jomis neapsiribojant:

vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo metai, amžius, adresas, tapatybės dokumento duomenys, deklaruotos gyvenamosios vietos pažymos duomenys, finansinio vertinimo duomenys iš SPIS duomenų bazės, duomenys apie atstovavimą, duomenys apie turimą turtą ir jo vertinimas, duomenys, gauti iš valstybinių registrų, informacija apie pajamas, juridinio asmens atstovo duomenys, vaizdo duomenys, nuotrauka, svetainės naršymo duomenys, surinkti naudojamų slapukų pagalba, telefono ryšio numeris, kita informacija, reikalinga santykių palaikymui, sąskaitų išrašymui ir sutarčių administravimui, teisinių ginčų sprendimui, duomenų subjekto profilis ir kita informacija socialinės žiniasklaidos priemonėse.

AR TVARKOME SPECIALIŲ KATEGORIJŲ ASMENS DUOMENIS?

Taip, mes tvarkome specialių kategorijų asmens duomenis teikdami socialinės globos paslaugas bei vykdydami viešuosius pirkimus, kai tokius duomenis tvarkyti būtina dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių arba, kai esame gavę Jūsų sutikimą dėl tokių duomenų tvarkymo.

Teikdami socialinės globos paslaugas tvarkome sveikatos duomenis, specialiųjų poreikių vertinimo duomenis, senyvo amžiaus asmens socialinės globos poreikio vertinimo duomenis.

Gavę Jūsų sutikimą tvarkome duomenis apie Jūsų religinius įsitikinimus tam, kad sudarytume Jums sąlygas tenkinti religinius interesus ir poreikius.

Vykdydami viešuosius pirkimus tvarkome duomenis apie teistumą.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS ĮSIDARBINIMO AR PRAKTIKOS ATLIKIMO ĮSTAIGOJE TIKSLU

Potencialūs Įstaigos darbuotojai (kandidatai, asmenys ieškantys darbo), potencialūs praktikantai Įstaigai pateikia šiuos asmens duomenis: CV, vardas, pavardė, kontaktai, motyvacinis laiškas arba šiuos duomenis Įstaiga gauna iš Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Jei susisiekiate su mumis per socialinės žiniasklaidos priemones, socialinio tinklo valdytojas Jūsų domėjimąsi mūsų skelbiamomis pozicijomis gali tvarkyti socialinio tinklo valdytojo politikoje nustatytais tikslais.

Asmens duomenys, pateikti kandidatuojant į konkrečią Įstaigos skelbiamą poziciją, tvarkomi darbo sutarties, praktikos sutarties su Jumis kaip potencialiu darbuotoju, praktikantu sudarymo tikslu.

Jeigu kandidatuojate į konkrečią poziciją, tačiau darbo, praktikos pasiūlymas jam nepateikiamas, pasibaigus atrankai į konkrečią Įstaigos skelbiamą poziciją, Jūsų asmens duomenys sunaikinami. Tačiau, jei pateiksite sutikimą, Jūsų asmens duomenis saugosime būsimų Įstaigos darbuotojų, praktikantų atrankų tikslu.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir/ar numato teisės aktai.

Įprastai duomenis saugosime paslaugų teikimo, sutarties galiojimo metu ir 10 metų pasibaigus sutarčiai ar teisiniams santykiams, vykdydami su dokumentų archyvavimu susijusius, teisės aktuose nustatytus reikalavimus bei siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Įstaigos reikalavimus.

Kandidatų, praktikantų pateikti duomenys pasibaigus konkrečiai atrankai, kai su kandidatu darbo sutartis, praktikantu praktikos sutartis nesudaroma ar, jei kandidatas savo duomenis pateikė nekandidatuodamas į konkrečią poziciją Įstaigoje, gavus duomenų subjekto sutikimą, saugomi 1 (vienerius) metus arba iki tol, kol duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo.

Vaizdo stebėjimo medžiaga su asmens duomenimis saugomi ir tvarkomi ne ilgiau kaip 14 dienų nuo duomenų užfiksavimo/ gavimo dienos, o jeigu asmuo arba teisėsaugos institucijos dėl vaizdo įrašo peržiūrėjimo arba gavimo kreipiasi vaizdo duomenų saugojimo laikotarpiu, tai saugojimo terminas pratęsiamas iki 30 kalendorinių dienų

Kai duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu ir duotą sutikimą atšauksite ar pasibaigs duomenų tvarkymo terminas, saugomi tik Jūsų sutikimo davimo faktą patvirtinantys duomenys 10 (dešimt) metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Įstaigos reikalavimus.

ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

Asmens duomenis, atsižvelgdami į duomenų teikimo pagrindą ir užtikrinę perduodamų duomenų saugumą, galime teikti šiems asmenims:

ginčo atveju – teisines paslaugas mums teikiantiems asmenims;

auditoriams, kitiems konsultantams;

pasitelktiems duomenų tvarkytojams;

verslo partneriams;

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai;

Sveikatos priežiūros įstaigoms;

Į SPIS;

valstybės institucijoms, teisėsaugos įstaigoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Mes taip pat galime pateikti Jūsų duomenis siekdami apsaugoti Jūsų gyvybiškai svarbius interesus.

Gavę Jūsų sutikimą, asmens duomenis galime teikti ir kitiems asmenims.

Jeigu Jūsų asmens duomenis atskleisime kitoms duomenų gavėjų grupėms nei nurodyta šioje Privatumo politikoje apie tai Jus informuosime, išskyrus, jei tokią informaciją jau būsime pateikę Jums anksčiau.

Duomenų tvarkytojai

Galime pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie pagal mūsų nurodymus ir mūsų nustatyta apimtimi tvarkys asmens duomenis tiek, kiek tai yra būtina duomenų tvarkymo tikslams pasiekti. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, siekiame užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Bendri duomenų valdytojai

Asmens duomenis galime tvarkyti ir kaip bendras duomenų valdytojas kartu su kitais duomenų valdytojais. Kai asmens duomenis tvarkome kartu su kitais duomenų valdytojais Jūs galite naudotis duomenų subjekto teisėmis kiekvieno iš bendrų duomenų valdytojų atžvilgiu. Jums paprašius, mes pateiksime bendrų duomenų valdytojų kontaktinę informaciją ir su bendrais duomenų valdytojais sudarytų susitarimų esmines nuostatas.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Kaip duomenų subjektas Jūs turite toliau šiame skyriuje nurodytas teises:

Teisę žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą.

Kai gauname informaciją tiesiogiai iš Jūsų apie asmens duomenų tvarkymą, Jus informuojame asmens duomenų gavimo metu žodžiu ir/arba raštu.

Jei asmens duomenis gausime ne tiesiogiai iš Jūsų, apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą informuosime Jus per vieną mėnesį nuo duomenų gavimo, o jei Jūsų asmens duomenis naudosime ryšiams su Jumis palaikyti – ne vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant su Jumis.

Teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami.

Per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, patikrinsime, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Įstaigoje. Nustatę, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome, pateiksime Jums informaciją apie tvarkomus asmens duomenis ir tvarkomų asmens duomenų kopiją.

Laikotarpį atsakymui pateikti, prireikus galime pratęsti. Apie tai informuosime Jus. Dėl tokio pratęsimo turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Paprastai informaciją Jums teiksime nemokamai. Tačiau jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, arba, jei Jūs pageidausite tvarkomų asmens duomenų kopiją gauti kita forma/ turiniu nei Įstaigos parengta, turime teisę imti mokestį, kurį sudarys Įstaigos patirtos informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracinės išlaidos.

Jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi turime teisę atsisakyti vykdyti Jūsų prašymą.

Jei prašyme nenurodysite informacijos pateikimo formos, informaciją pateiksime tokia pat forma, kokia gautas prašymas.

Prašyti ištaisyti asmens duomenis bei sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei susipažinę su asmens duomenimis, nustatysite, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.

Pranešime Jums apie Jūsų prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą. Apie tai informuosime duomenų gavėjus išskyrus, jei pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku. Jūsų prašymu, pateiksime Jums informaciją apie tokius duomenų gavėjus.

Teisę reikalauti sunaikinti asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymo veiksmus, jei susipažinę su savo asmens duomenimis, nustatysite, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.

Pranešime Jums apie Jūsų prašymu atliktą ar neatliktą duomenų tvarkymo apribojimą. Apie tai informuosime duomenų gavėjus, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Jūsų prašymu, pateiksime Jums informaciją apie tokius duomenų gavėjus.

Asmens duomenys, kurių tvarkymas apribotas, yra saugomi.

Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, išskyrus jei asmens duomenis tvarkome dėl Įstaigos ar kito asmens, kuriam teikiami asmens duomenys, teisėto intereso, ir Jūsų interesai nėra svarbesni.

Jums išreiškus nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, toliau Jūsų asmens duomenis tvarkysime, jeigu motyvuotai nuspręsime, kad priežastys, dėl kurių atliekamas asmens duomenų tvarkymas, yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba jeigu Jūsų asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Teisę atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo.

Turite teisę bet kada atšaukti visus savo sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų sutikimas.

Teisę „būti pamirštam“.

Turite teisę prašyti ištrinti Jūsų duomenis teisės aktuose nustatytais atvejais. Turime teisę atsisakyti tenkinti šį prašymą teisės aktuose nustatytais atvejais, įskaitant bet neapsiribojant Reglamento 17 straipsnio 3 dalyje aptartais atvejais.

Jeigu Jūsų prašymą tenkinsime ir asmens duomenys (ištrinti pagal Jūsų prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, šiuos duomenų gavėjus apie tai informuosime, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Jūsų prašymu pateiksime informaciją apie tokius duomenų gavėjus.

Teisę į duomenų perkeliamumą.

Turite teisę reikalauti, kad Jūsų pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui ar perduoti Jums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jeigu tai yra techniškai įmanoma. Kreipdamiesi dėl šios teisės įgyvendinimo, turite nurodyti, ar pageidaujate, kad asmens duomenys būtų perduoti Jums ar kitam duomenų valdytojui.

Jei Jūsų prašymą tenkinsime ir Jūs pageidausite, kad duomenys būtų perduoti skaitmeninėje laikmenoje, pateiksime Įstaigos tvarkomus asmens duomenis vienkartinio įrašymo kompaktiniame diske, pateiktame Jūsų, arba Įstaigos vienkartinio įrašymo kompaktiniame diske, Jums kompensuojant šios laikmenos įsigijimo kainą.

Teisė į duomenų perkeliamumą negali būti įgyvendinta dėl asmens duomenų, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

Perkelti asmens duomenys nėra automatiškai ištrinami. Jeigu Jūs to pageidaujate, turite kreiptis į Įstaigą dėl teisės būti pamirštam įgyvendinimo.

Teisę nesutikti, kad duomenų subjektui būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą.

Turite teisę žinoti ir būti informuotas pagal kokią logiką asmens duomenys tvarkomi automatiškai ir kokios galėtų būti tokio asmens duomenų tvarkymo pasekmės, kai duomenys tvarkomi tik automatizuotu būdu.

Jums kreipusis dėl automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamo sprendimo (jei tokius sprendimus Įstaiga priimtų Jūsų atžvilgiu) peržiūros, atliksime išsamų visų svarbių duomenų, įskaitant ir Jūsų pateiktos informacijos, vertinimą.

Teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar kompetentingam teismui.

Įstaigos veiksmus ar neveikimą, susijusį su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, galite apskųsti pats arba per tinkamai įgaliotą atstovą ar ne pelno įstaigą, organizaciją ar asociaciją, atitinkančią Reglamento 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresu A. Juozapavičius g. 6, Vilnius, el. pašto adresas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt taip pat kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui.

Teisę į kompensaciją už žalą, patirtą dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo.

Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrę žalą, turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turite kreiptis į kompetentingą Lietuvos Respublikos teismą.

KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ TVARKA, ĮGYVENDINANT DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES

Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo galite žodžiu arba raštu, pateikdami prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais. Jei nusprendėte į kreiptis raštu, rekomenduojame užpildyti nustatytos formos prašymą, kurį galite parsisiųsti paspaudę čia.

Turite patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, negalėsime priimti Jūsų prašymų ir duomenų subjekto teisės nebus įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu kreipiatės dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento 13 ir 14 straipsnius.

Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo nusprendėte kreiptis raštu (paštu), kartu su prašymu turite pateikti notaro ar kita teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Jeigu Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė) yra pasikeitę, kartu turite pateikti dokumentų, patvirtinančių šių duomenų pasikeitimą, kopijas; jeigu jos siunčiamos paštu, tuomet turi būti patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.

Jeigu nusprendėte pateikti prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Ši nuostata netaikoma, jeigu kreipiatės dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento 13 ir 14 straipsnius.

Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodyti Jūsų vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą.

Jei nusprendėte savo teises įgyvendinti per atstovą, Jūsų atstovas turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais Jūsų atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat Jūsų vardą, pavardę ir nurodyti kitus duomenis, kurie reikalingi duomenų subjekto tinkamam identifikavimui bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

Jei mums kiltų abejonių dėl Jūsų tapatybės, duomenų, turime teisę prašyti papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.

Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, galite kreiptis į Įstaigos duomenų apsaugos pareigūną. Rekomenduojame nurodyti, kad korespondencija skirta Įstaigos duomenų apsaugos pareigūnui.

Jei kreipdamiesi į mus nesilaikote šiame skyriuje nurodytos tvarkos, informuosime Jus apie tai per 7 kalendorines dienas nuo kreipimosi gavimo ir nurodysime trūkumus. Jei nurodytų trūkumų neištaisysite ar neinformuosite Įstaigos apie pagrįstas priežastis, kodėl nurodyti trūkumai negali būti pašalinti, prašymo nenagrinėsime.

Esant objektyvioms aplinkybėms, dėl kurių nurodyti trūkumai negali būti pašalinti, įvertinę tokias aplinkybes galime nuspręsti priimti Jūsų prašymą ir jį nagrinėti.

ĮSTAIGOS PASKYROS Socialinės žiniasklaidos priemonėsE

Įstaiga valdo paskyrą socialinės žiniasklaidos priemonėje Facebook. Informaciją, kurią pateiksite Facebook (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums aplankius Įstaigos paskyrą Facebook (įskaitant informaciją gaunamą socialinių tinklų valdytojų naudojamų slapukų pagalba), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Todėl rekomenduojame perskaityti socialinio tinklo valdytojo privatumo pranešimus. Daugiau apie socialinio tinklo Facebook valdytojo privatumo politiką sužinosite čia https://www.facebook.com/policy.php.

Kaip Įstaigos Facebook paskyros administratorius mes parenkame atitinkamus nustatymus, atsižvelgdami į savo tikslinę auditoriją ir į veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinio tinklo valdytojas Įstaigai suteikdamas galimybę sukurti paskyrą socialiniame tinkle ir ją administruoti gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu mes negalime įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinio tinklo valdytojas Įstaigai sukūrus paskyrą socialiniame tinkle.

Visi tokie nustatymai gali turėti įtakos asmens duomenų tvarkymui Jums naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis, apsilankant Įstaigos paskyroje ar skaitant Įstaigos pranešimus socialinės žiniasklaidos tinkle. Net, jei tik žiūrite į mūsų pranešimus Facebook, socialinio tinklo valdytojas gali gauti tam tikrą asmeninę informaciją, tokią kaip, kokiu galiniu įrenginiu naudojatės, koks Jūsų IP adresas ir kt.

Paprastai socialinio tinklo valdytojas Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti mums pasirinkus papildomus paskyros nustatymus) tvarko socialinio tinklo valdytojo nustatytais tikslais, remdamasis socialinio tinklo valdytojo privatumo politika. Tačiau Jums naudojantis socialiniu tinklu, bendraujant su Įstaiga per socialinį tinklą, apsilankant Įstaigos paskyroje socialiniame tinkle ar stebint Įstaigos įrašus jame, Įstaiga gauna informaciją apie Jus. Gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo mūsų parinktų paskyros nustatymų, susitarimų su socialinio tinklo valdytoju dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinio tinklo valdytojo nustatytų slapukų.

SLAPUKAI

Įstaigos interneto tinklalapyje www.kgnamai.lt gali būti naudojami slapukai (angl. cookies) –  nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje, daugiau sužinoti apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę. Jeigu Įstaigos svetainėje yra nuorodos į kitas svetaines, kurios taip pat naudoja slapukus, jie čia neapibūdinti.

Kai įrašomi funkciniai, stebėjimo slapukai ir (ar) trečiosios šalies slapukai, prašome Jūsų sutikimo. Kai įrašomi būtinieji slapukai, juos naudojame teisėto intereso pagrindu. Jei Jūsų sutikimą jau gavome, ateityje pakartotinai naudojant tą patį slapuką tuo pačiu tikslu sutikimo dar kartą neprašysime. Tai galioja ir trečiųjų šalių naudojamų slapukų atžvilgiu.

Informacija apie socialiniame tinkle Facebook naudojamus slapukus pateikta čia https://www.facebook.com/policies/cookies/

Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai (kai prašome Jūsų sutikimo dėl slapukų įrašymo), galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

 POLITIKOS PERŽIŪRĖJIMAS

Privatumo politiką galime peržiūrėti ir keisti bet kuriuo metu. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje www.kgnamai.lt dienos. Rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.

Paskutinį kartą atnaujinta 2019 m. balandžio 11 d.