Trumpalaikė ar ilgalaikė  socialinė globa Klaipėdos miesto globos namuose gali būti skiriama pensinio amžiaus asmenims su didelių specialiųjų poreikių lygiu (75 m. ir vyresniems didelių specialiųjų poreikių lygis nebūtinas) arba vienišiems darbingo amžiaus asmenims, kuriems nustatyta 75 ir daugiau procentų netekto darbingumo bei, kuriems dėl fizinės negalios nustatytas dalinis ar visiškas nesavarankiškumas.

GLOBOS SKYRIMO TVARKA (sutrumpinta versija). Pilna versija (aktuali redakcija)

  1. Socialinės paramos skyriaus specialistas per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos nustato asmeniui socialinės globos poreikį, užpildydamas Vaiko su negalia socialinės globos poreikio vertinimo ar Suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio vertinimo, ar Senyvo amžiaus asmens socialinės globos poreikio vertinimo formas (patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) ir jas registruoja. Asmens, rengiamo paleisti iš stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos, socialinės globos poreikį nustato šios įstaigos socialiniai darbuotojai ir užpildytas formas pateikia Socialinės paramos skyriui.
  2. Socialinės paramos skyriaus specialistas patikrina duomenų bazes, įsega į bylą pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, gaunamas pajamas, turimą nekilnojamąjį turtą, atlieka asmens finansinių galimybių vertinimą, užpildydamas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą Asmens (šeimos) finansinių galimybių mokėti už trumpalaikę / ilgalaikę socialinę globą įvertinimo formą.
  3. Sutvarkytos asmenų bylos perduodamos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui.
  4. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui priėmus sprendimą dėl trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos skyrimo ar neskyrimo, Socialinės paramos skyriaus specialistas užpildo sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo (forma patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro, toliau – Sprendimas) bei jį registruoja. Sprendimą pasirašo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo. Sprendimas dėl ilgalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo Socialinės paramos skyriui dienos. Sprendimas dėl trumpalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo Socialinės paramos skyriui dienos ir gavus rašytinę informaciją, kad Globos namuose yra vieta trumpalaikei socialinei globai gauti.
  5. Esant sprendimui skirti ar neskirti asmeniui trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą, Socialinės paramos skyriaus specialistas Sprendimo kopiją per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikia (išsiunčia) asmeniui, Sprendimo originalą įsega į asmens bylą. Esant sprendimui skirti asmeniui socialinę globą  Socialinės paramos skyriaus specialistas ne vėliau kaip per  5 darbo dienas pateikia: dėl ilgalaikės socialinės globos senyvo amžiaus asmeniui, suaugusiam asmeniui su negalia – Sprendimo kopiją, Suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio vertinimo ar Senyvo amžiaus asmens socialinės globos poreikio vertinimo formą, neįgaliojo pažymėjimą, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; dėl trumpalaikės socialinės globos vaikams su sunkia negalia, senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia (ir su visiška negalia) – bylą Globos namams, kurie teiks asmeniui trumpalaikę socialinę globą.
  6. Esant sprendimui skirti asmeniui trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą, tačiau Globos namuose nesant laisvų vietų, asmuo pagal sprendimų skirti trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą priėmimo datą įrašomas į Socialinės paramos skyriuje esančias eiles trumpalaikei ar ilgalaikei socialinei globai gauti (į kiekvienus globos namus vedamos atskiros eilės), į valstybinius ar kitų savivaldybių globos namus eiles veda valstybės įgaliota institucija ir kitos savivaldybės. Eiles į Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus veda pati įstaiga. Tais atvejais, kai sprendimai dėl socialinės globos skyrimo priimami ta pačia data keliems asmenims, atsižvelgiama ir į jų prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti pateikimo datą. Vienas asmuo gali būti įrašytas tik į vieną eilę ilgalaikei socialinei globai gauti.

GLOBOS SKYRIMO TVARKA (pilna versija)

2010 m. gruodžio 23 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-353 „Dėl trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos socialinių paslaugų įstaigoje skyrimo, apmokėjimo ir paslaugų nutraukimo tvarkos aprašo patvirtinimo”. Peržiūrėti

2014 m. gruodžio 18 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-321 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 ,. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-353 „Dėl Trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos socialinių paslaugų įstaigoje skyrimo, apmokėjimo ir paslaugų nutraukimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo. Peržiūrėti

2016 m. balandžio 28 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-94 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 ,. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-353 „Dėl Trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos socialinių paslaugų įstaigoje skyrimo, apmokėjimo ir paslaugų nutraukimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo. Peržiūrėti

2018 m. kovo 29 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-50 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 ,. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-353 „Dėl Trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos socialinių paslaugų įstaigoje skyrimo, apmokėjimo ir paslaugų nutraukimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo. Peržiūrėti. Aktuali redakcija