PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T2 – 204
(Keistas 2010 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T2-155, 2015-09-24 sprendimu Nr. T2-235)

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMŲ NUOSTATAI Peržiūrėti

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Klaipėdos miesto globos namai (toliau – Globos namai) yra biudžetinė įstaiga, teikianti viešąsias socialines (trumpalaikės / ilgalaikės socialinės globos) paslaugas Klaipėdos miesto gyventojams, išlaikoma iš savivaldybės biudžeto. Globos namų savininkė yra Klaipėdos miesto
savivaldybė (toliau – Savivaldybė). Globos namų savininko teises ir pareigas įgyvendina Savivaldybės taryba, kuri:
1.1. tvirtina ir keičia Globos namų nuostatus;
1.2. priima sprendimą dėl Globos namų buveinės pakeitimo;
1.3. priima sprendimą dėl Globos namų reorganizavimo ar likvidavimo;
1.4. priima sprendimą dėl Globos namų filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
1.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus.
1.6. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose bei teisės aktuose ir Globos namų nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
2. Globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, šiais nuostatais, vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus, Socialinių reikalų departamento direktoriaus ir Socialinės paramos skyriaus vedėjo įsakymus.
3. Globos namų veiklą koordinuoja Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius.
4. Globos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose. Globos namų viešieji pranešimai skelbiami Globos namų interneto svetainėje.
5. Globos namų buveinė – Žalgirio g. 3A, LT-93248 Klaipėda.
6. Globos namų ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
7. Globos namai vykdo veiklą, kurios kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra:
– kitų maitinimo paslaugų teikimas – 56.29;
– bendrosios praktikos gydytojų veikla – 86.21;
– kita žmonių sveikatos priežiūros veikla – 86.9;
– kita žmonių sveikatos priežiūros veikla – 86.90;
– viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse – 86.90.10
– stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla – 87.3;
– stacionarinė pagyvenusių ir neįgalių asmenų globos veikla – 87.30;
– kita stacionarinė globos veikla – 87.9;
– kita stacionarinė globos veikla – 87.90.
8. Globos namų veikla yra neterminuota.
II. GLOBOS NAMŲ VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS
9. Pagrindinis Globos namų tikslas – teikti Klaipėdos mieste deklaravusiems gyvenamą
vietą senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia, kurie dėl senatvės ar negalios negali gyventi savarankiškai savo namuose, kompleksinės, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančią pagalbą.
10. Globos namų funkcijos:
10.1. informacijos ir konsultacijų Globos namuose teikiamų socialinių paslaugų klausimais teikimas;
10.2. tarpininkavimas ir globos namų gyventojų atstovavimas kitose įstaigose ir institucijose;
10.3. bendradarbiavimas su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir institucijomis;
10.4. socialinių paslaugų plėtros programų rengimas ir įgyvendinimas;
10.5. trumpalaikės socialinės globos teikimas;
10.6. ilgalaikės socialinės globos teikimas;
10.7. sveikatos priežiūros paslaugų, užtikrinančių asmens fizinę ir psichinę sveikatą, organizavimas ir teikimas;
10.8. Globos namų paslaugų gavėjų aprūpinimas būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais daiktais, gavus paramą;
10.9. informacijos apie Globos namuose teikiamas socialines paslaugas rinkimas, analizavimas ir apibendrinimas;
10.10. finansinių ir statistinių ataskaitų rengimas įstatymų nustatyta tvarka;
10.11. kitų Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais pavestų funkcijų vykdymas.
III. GLOBOS NAMŲ TEISĖS
11. Vykdydami nuostatuose numatytą veiklą, Globos namai turi šias teises:
11.1. naudoti, valdyti perduotą patikėjimo teise turtą bei disponuoti juo Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei šių nuostatų nustatyta tvarka;
11.2. naudoti Globos namų lėšas nuostatuose numatytam tikslui ir veiklai įgyvendinti;
11.3. kreiptis į savininką dėl Globos namų nuostatų papildymo ir pakeitimo;
11.4. savininko leidimu stoti į ne pelno organizacijų asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;
11.5. gauti paramą;
11.6. rengti Globos namų metinį veiklos planą, prisidėti prie strateginiame veiklos plane numatytų programų ar jų priemonių įgyvendinimo;
11.7. teikti pasiūlymus rengiant socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančius valstybės ir savivaldybės norminių teisės aktų projektus;
11.8. pagal savo kompetenciją bendradarbiauti ir palaikyti ryšius su Lietuvos bei užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauti įgyvendinant tarptautinius projektus;
11.9. teikti pasiūlymus savininkui dėl Globos namų teikiamų socialinių paslaugų ir vykdomų funkcijų organizavimo ir tobulinimo;
11.10. vertinti asmenų, gaunančių trumpalaikės / ilgalaikės socialinės globos paslaugą, finansines galimybes;
11.11. bendradarbiauti su Socialinės paramos skyriumi analizuojant Globos namų teikiamų socialinių paslaugų poreikį Klaipėdos mieste.
12. Globos namai gali turėti ir kitų teisių, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams.

IV. DARBO ORGANIZAVIMAS, VALDYMAS, ATSAKOMYBĖ

13. Globos namams vadovauja direktorius, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Savivaldybės meras. Meras įgyvendina ir kitas funkcijas, susijusias su Globos namų direktoriaus darbo santykiais Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Direktorius:
14.1. vadovauja įstaigos darbui, organizuoja, planuoja, kontroliuoja Globos namų darbą, priima sprendimus dėl įstaigos struktūros ir atsako už Globos namų veiklą bei savo funkcijų ir pareigų vykdymą;
14.2. priima, perkelia, nušalina nuo darbo, atleidžia iš darbo ir laikinai paskiria eiti pareigas Globos namų darbuotojus;
14.3. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų;
14.4. skatina įstaigos darbuotojus ar taiko jiems drausmines nuobaudas;
14.5. tvirtina įstaigos darbuotojų pareigybių aprašymus, nustatydamas pareigybės paskirtį, specialiuosius pareigybės reikalavimus, funkcijas bei pavaldumą;
14.6. nustato įstaigos darbuotojų atlyginimus, priedų bei priemokų dydžius, neviršijant Globos namams skirtų asignavimų darbo užmokesčiui;
14.7. leidžia įsakymus, organizuoja jų vykdymo kontrolę;
14.8. tvirtina Globos namų programas ir ataskaitas;
14.9. Globos namų vardu sudaro sandorius ir atstovauja įstaigai;
14.10. užtikrina Globos namų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;
14.11. užtikrina Globos namų darbuotojų darbų saugą;
14.12. atsako už materialinių vertybių apsaugą, apskaitą ir naudojimą pagal paskirtį.
15. Draudžiama derinti Globos namų direktoriaus pareigas su vyriausiojo finansininko pareigomis.
16. Buhalterinę apskaitą Globos namuose vykdo vyriausiasis finansininkas. Vyriausiojo finansininko funkcijas pagal sutartį gali atlikti ir kitas juridinis asmuo ar juridinio asmens teisių neturinti įmonė.
17. Vyriausiasis finansininkas buhalterinę apskaitą tvarko vadovaudamasis įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Finansų ministerijos, steigėjo patvirtintais dokumentais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
18. Kiekvieno Globos namų darbuotojo bendrieji tikslai, uždaviniai, funkcijos, pareigos, teisės ir atsakomybė nustatomi darbuotojų pareigybių aprašymuose. Darbuotojams gali būti pavestos ir kitos funkcijos bei pareigos teisės aktų nustatyta tvarka.
19. Direktoriaus laikinai nesant, direktoriaus pareigas laikinai eina direktoriaus pavaduotojas. Teisės aktų nustatyta tvarka direktoriaus pareigas laikinai eiti gali būti pavedama ir kitam Globos namų darbuotojui.
20. Pareigybių sąrašą tvirtina Globos namų direktorius neviršydamas Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir asignavimų valdytojo skiriamų lėšų darbo užmokesčiui.
V. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR APMOKĖJIMO TVARKA
21. Globos namų darbuotojų darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.
22. Globos namų darbuotojų darbo užmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
VI. GLOBOS NAMŲ TURTAS IR LĖŠOS
23. Globos namai patikėjimo teise perduotą Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Savivaldybės turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo įstatymų nustatyta tvarka. Įgytas iš įstaigai skirtų valstybės lėšų, Savivaldybės asignavimų bei kitų finansavimo šaltinių nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas naudojamas ir nurašomas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
24. Globos namų finansavimo šaltiniai:
24.1. Savivaldybės biudžeto lėšos;
24.2. už suteiktas socialines paslaugas gautos lėšos;
24.3. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams;
24.4. parama vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu;
24.5. kitos teisėtai įgytos lėšos ir turtas.
25. Globos namai lėšas naudoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.
26. Direktorius įstatymų numatyta tvarka atsako už programų vykdymą, programų sąmatų sudarymą ir vykdymą, neviršijant patvirtintų asignavimų, taip pat už efektyvų, atitinkantį programose nustatytus tikslus paskirtų asignavimų naudojimą.
27. Globos namų buhalterinė apskaita ir atskaitomybė tvarkoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
VII. GLOBOS NAMŲ VEIKLOS KONTROLĖ
28. Globos namų veikla kontroliuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Savivaldybės institucijų patvirtintais dokumentais.
29. Globos namų finansinės veiklos kontrolė atliekama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
30. Globos namų administracija privalo pateikti savininkui, valstybės kontrolės institucijoms jų reikalaujamus su Globos namų veikla susijusius dokumentus.
31. Globos namų direktorius už savo veiklą atsiskaito kiekvienais metais, pateikdamas savininkui metinę vadovo ataskaitą.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Globos namai reorganizuojami ar likviduojami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka.