Įstaigos veiklos sritys:

 • Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) senyvo amžiaus asmenims (Licencija)
 • Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia (Licencija)
 • Sveikatos priežiūros veikla (Licencija):
  • antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos – vidaus ligų veikla
  • slaugos: bendrosios praktikos slaugos, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos veikla
  • kitų ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros – masažo veikla

Veikla pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK):

 • kitų maitinimo paslaugų teikimas 56.29;
 • bendrosios praktikos gydytojų veikla 86.21;
 • viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse 86.90.10;
 • stacionarinė pagyvenusių ir neįgalių asmenų globos veikla 87.30;
 • kita stacionarinė globos veikla 87.90.

Globos namų tikslas:

Pagrindinis Globos namų tikslas – teikti Klaipėdos mieste deklaravusiems gyvenamą vietą senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia, kurie dėl senatvės ar negalios negali gyventi savarankiškai savo namuose, kompleksinės, nuolatinės specialistų priežiūros  reikalaujančią pagalbą.

Globos namų funkcijos:

1. Informacijos ir konsultacijų Globos namuose teikiamų socialinių paslaugų klausimais teikimas;
2. Tarpininkavimas ir globos namų gyventojų atstovavimas kitose įstaigose ir institucijose;
3. Bendradarbiavimas su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir institucijomis;
4. Socialinių paslaugų plėtros programų rengimas ir įgyvendinimas;
5. Trumpalaikės socialinės globos teikimas;
6. Ilgalaikės socialinės globos teikimas;
7. Sveikatos priežiūros paslaugų, užtikrinančių asmens fizinę ir psichinę sveikatą, organizavimas ir teikimas;
8. Globos namų paslaugų gavėjų aprūpinimas būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais daiktais, gavus paramą;
9. Informacijos apie Globos namuose teikiamas socialines paslaugas rinkimas, analizavimas ir apibendrinimas;
10. Finansinių ir statistinių ataskaitų rengimas įstatymų nustatyta tvarka;
11. Kitų Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais pavestų funkcijų vykdymas.