PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T2-254

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMŲ NUOSTATAI 

Peržiūrėti

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

 1. Klaipėdos miesto globos namai (toliau – Globos namai) yra biudžetinė įstaiga, teikianti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas Klaipėdos miesto gyventojams.
 2. Globos namų savininkė yra Klaipėdos miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė). Globos namų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos miesto savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba), kuri:

2.1. tvirtina ir keičia Globos namų nuostatus;

2.2. priima sprendimą dėl Globos namų buveinės pakeitimo;

2.3. priima sprendimą dėl Globos namų reorganizavimo ar likvidavimo;

2.4. priima sprendimą dėl Globos namų filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

2.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

2.6. tvirtina Globos namų darbo užmokesčio fondą bei didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių;

2.7. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose bei teisės aktuose ir Globos namų nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

 1. Globos namų veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Klaipėdos miesto savivaldybės mero (toliau – Savivaldybės meras) potvarkiais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
 2. Globos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, nuostatus, antspaudą su pavadinimu bei kitą atributiką, sąskaitas bankuose.
 3. Globos namų buveinė – Žalgirio g. 3A, LT-93248 Klaipėda.
 4. Globos namų veikla yra neterminuota. Globos namų ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
 5. Globos namų viešieji pranešimai skelbiami Globos namų interneto svetainėje www.kgnamai.lt .
 6. Jei veiklai, numatytai nuostatuose, įstatymų nustatyta tvarka reikalinga akreditacija, licencija (leidimas), tokią akreditaciją, licenciją (leidimą) Globos namai privalo turėti.

II SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ veiklos SRITIS, RŪŠYS, tikslas IR FUNKCIJOS

 

 1. Globos namų veiklos sritis – socialinių paslaugų teikimas.
 2. Globos namų veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra:

– kitų maitinimo paslaugų teikimas – 56.29;

– kita žmonių sveikatos priežiūros veikla – 86.90;

– viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse – 86.90.10;

– stacionarinė pagyvenusių ir neįgalių asmenų globos veikla – 87.30.

 1. Pagrindinis Globos namų tikslas – teikti senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia, kurie dėl senatvės ar negalios negali gyventi savarankiškai savo namuose, kompleksinės, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančią pagalbą.
 2. Globos namų funkcijos:

12.1. informacijos ir konsultacijų Globos namuose teikiamų socialinių paslaugų klausimais teikimas;

12.2. tarpininkavimas ir globos namų gyventojų atstovavimas kitose įstaigose ir institucijose;

12.3. bendradarbiavimas su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir institucijomis;

12.4. socialinių paslaugų plėtros programų rengimas ir įgyvendinimas;

12.5. asmens socialinių paslaugų poreikio nustatymas;

12.6. asmens finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas vertinimas;

12.7. trumpalaikės socialinės globos teikimas;

12.8.  ilgalaikės socialinės globos teikimas;

12.9. laikino atokvėpio (globos) teikimas;

12.10. sveikatos priežiūros paslaugų, užtikrinančių asmens fizinę ir psichinę sveikatą, organizavimas ir teikimas;

12.11. Globos namų paslaugų gavėjų aprūpinimas būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais daiktais, gavus paramą;

12.12. informacijos apie Globos namuose teikiamas socialines paslaugas rinkimas, analizavimas ir apibendrinimas;

12.13. finansinių ir statistinių ataskaitų rengimas įstatymų nustatyta tvarka;

12.14. kitų Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais pavestų funkcijų vykdymas.

III SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Vykdydami nuostatuose numatytą veiklą, Globos namai turi šias teises:

13.1. naudoti, valdyti perduotą patikėjimo teise turtą bei disponuoti juo Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei šių nuostatų nustatyta tvarka;

13.2. naudoti Globos namų lėšas nuostatuose numatytam tikslui ir veiklai įgyvendinti;

13.3. kreiptis į savininką dėl Globos namų nuostatų papildymo ir pakeitimo;

13.4. savininko leidimu stoti į ne pelno organizacijų asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;

13.5. gauti paramą;

13.6. rengti ir įgyvendinti ilgalaikes strategines ir trumpalaikes programas ir projektus;

13.7. teikti pasiūlymus rengiant socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančius valstybės ir savivaldybės norminių teisės aktų projektus;

13.8. pagal savo kompetenciją bendradarbiauti ir palaikyti ryšius su Lietuvos bei užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauti įgyvendinant tarptautinius projektus;

13.9. teikti pasiūlymus savininkui dėl Globos namų teikiamų socialinių paslaugų ir vykdomų funkcijų organizavimo ir tobulinimo;

13.10. vertinti asmenų, gaunančių trumpalaikės / ilgalaikės socialinės globos ir laikino atokvėpio (globos) paslaugą, finansines galimybes;

13.11. bendradarbiauti su Socialinės paramos skyriumi analizuojant Globos namų teikiamų socialinių paslaugų poreikį Klaipėdos mieste.

 1. Globos namai gali turėti ir kitų teisių, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams.
 2. Globos namai, įgyvendindami jam pavestas funkcijas, privalo:

15.1. teisės aktų nustatyta tvarka teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenis;

15.2. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;

15.3. teikti savininkui ir kitoms teisės aktuose numatytoms institucijoms savo veiklos ataskaitas ir perspektyvinius planus;

15.4. garantuoti Globos namų finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

15.5. įgyvendinti šiuose nuostatuose nustatytus veiklos tikslus;

15.6. užtikrinti asmens duomenų teisinę apsaugą.

 1. Globos namai gali turėti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

 

IV SKYRIUS

DARBO ORGANIZAVIMAS, VALDYMAS, ATSAKOMYBĖ

 1. Globos namų veikla organizuojama pagal įstaigos strateginį ir metinį veiklos planus, kuriuos tvirtina Globos namų direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Globos namams vadovauja direktorius. Jo pareigybės aprašymas tvirtinamas, jis konkurso būdu į pareigas skiriamas ir iš jų atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Direktoriaus pavaldumą ir atskaitomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
 4. Direktorius:

20.1. vadovauja įstaigos darbui, organizuoja, planuoja, kontroliuoja Globos namų darbą, atsako už Globos namų veiklą bei savo funkcijų ir pareigų vykdymą;

20.2. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, priima į darbą ir atleidžia iš jo Globos namų darbuotojus, skatina juos ir skiria drausmines nuobaudas;

20.3. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų;

20.4. nustato įstaigos darbuotojų atlyginimus, priedų bei priemokų dydžius, neviršijant Globos namams skirtų asignavimų darbo užmokesčiui;

20.5. leidžia įsakymus, organizuoja jų vykdymo kontrolę;

20.6. tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles ir darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;

20.7. tvirtina Globos namų programas ir ataskaitas;

20.8. Globos namų vardu sudaro sandorius ir atstovauja įstaigai;

20.9. užtikrina Globos namų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;

20.10. užtikrina Globos namų darbuotojų darbų saugą;

20.11. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingos;

20.12. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Globos namų vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

20.13. tvirtina įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir asignavimų valdytojo skiriamų lėšų darbo užmokesčiui.

 1. Direktoriaus laikinai nesant, direktoriaus pareigas laikinai eina direktoriaus pavaduotojas. Teisės aktų nustatyta tvarka direktoriaus pareigas laikinai eiti gali būti pavedama ir kitam Globos namų darbuotojui.
 2. Biudžetinės įstaigos vadovas gali turėti ir kitų jam šiuose nuostatuose arba kituose teisės aktuose nustatytų pareigų.
 3. Darbo tarybos, profesinės sąjungos veiklą Globos namuose reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

 

V SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR APMOKĖJIMO TVARKA

 1. Globos namų darbuotojų darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.
 2. Globos namų darbuotojų darbo užmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ TURTAS IR LĖŠOS

 1. Globos namai patikėjimo teise perduotą Savivaldybės tarybos sprendimu Savivaldybės turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo įstatymų nustatyta tvarka. Įgytas iš įstaigai skirtų valstybės lėšų, Savivaldybės asignavimų bei kitų finansavimo šaltinių nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas naudojamas ir nurašomas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Globos namų finansavimo šaltiniai:

27.1. Savivaldybės biudžeto lėšos;

27.2. už suteiktas socialines paslaugas gautos lėšos;

27.3. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams;

27.4. parama vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu;

27.5. kitos teisėtai įgytos lėšos ir turtas.

 1. Globos namai lėšas naudoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Direktorius įstatymų numatyta tvarka atsako už programų vykdymą, programų sąmatų sudarymą ir vykdymą, neviršijant patvirtintų asignavimų, taip pat už efektyvų, atitinkantį programose nustatytus tikslus paskirtų asignavimų naudojimą.

VII SKYRIUS

FINANSINĖS veiklos kontrolė, ĮSTAIGOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 1. Globos namų buhalterinė apskaita ir atskaitomybė tvarkoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Globos namų finansinės veiklos kontrolė atliekama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Globos namų direktorius už įstaigos veiklą atsiskaito kiekvienais metais, pateikdamas savininkui, metinę įstaigos veiklos ataskaitą.
 4. Įstaigos veiklos priežiūra atliekama teisės aktų nustatyta tvarka, prireikus pasitelkiami išoriniai vertintojai.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Globos namai reorganizuojami, pertvarkomi ar likviduojami Globos namų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.

_______________________