Teisės aktai.

1. Socialinių paslaugų įstatymas Nr. X-493 (Žin., 2006, Nr. 17-589). Pakeitimai: (Žin., 2008, Nr. 71-2702; Žin., 2010, Nr. 53-2598).

2. Socialinių paslaugų katalogas. 2006-04-05 Lietuvos Respublikos Socialinės Apsaugos ir Darbo Ministro įsakymas Nr. A1-93 “Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 43-1570). Pakeitimai: (Žin., 2008, Nr. 2-72; Žin., 2009, Nr. 83-3450; Žin., 2010, Nr. 83-4393).

3. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas. 2006-04-05 Lietuvos Respublikos Socialinės Apsaugos ir Darbo Ministro įsakymas Nr. A1-94 “Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo”  (Žin., 2006, Nr. 43-1571). Pakeitimai: (Žin., 2006, Nr. 113-4310; Žin., 2007, Nr. 32-1162; Žin., 2007, Nr. 81-3351; Žin., 2007, Nr. 140-5765; Žin., 2008, Nr. 142-5666; Žin., 2009, Nr. 18-736; Žin., 2010, Nr. 79-4099).

4. Higienos norma HN 125:2011 “Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”. 2011-02-10 Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministro įsakymas Nr. V-133 “Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2011 “Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo”  (Žin., 2011, Nr. 20-1006).

5. Socialinės globos normos. 2007-02-20 Lietuvos Respublikos Socialinės Apsaugos ir Darbo Ministro įsakymas Nr. A1-46 “Dėl socialinių globos normų aprašo patvirtinimo” (Žin., 2007, Nr. 24-931).

6. Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas. 2006-06-14 LRV nutarimas Nr. 583 “Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 68-2510). Pakeitimai: (Žin., 2009, Nr. 27-1053; Žin., 2010, Nr. 86-4549).

7. Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika. 2006-10-10 LRV nutarimas Nr. 978 “Dėl socilialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 110-4163). Pakeitimai: (Žin., 2007, Nr. 80-3247; Žin., 2009, Nr. 90-3869; Žin., 2010, Nr. 65-3244; Žin., 2011, Nr. 64-3041; Žin., 2012, Nr. 35-1713).

8. Biudžetinių įstaigų įstatymas  Nr. I-1113 (Žin., 1995, Nr. 104-2322). Nauja dokumento redakcija: Biudžetinių įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XI-666 (Žin., 2010, Nr. 15-699).

9. Viešųjų pirkimų įstatymas Nr. I-1491 (Žin., 1996, Nr. 84-2000). Nauja dokumento redakcija: Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-471 (Žin., 2006, Nr. 4-102).