Informacija apie vadovą.

Renata Kašinskienė
g. 1984-04-17
  • 2021- BĮ Klaipėdos miesto globos namų direktorė
  • 2014-2020 m. Skuodo r. sav. Barstyčių vaikų globos namų direktorė
  • 2009-2012 m. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM vyriausioji specialistė/ projekto koordinatorė
  • 2006-2008 m. Vilniaus Gedimino technikos universitetas Statybos fakultetas Magistras
  • 2005 Programos "Work & Travel USA" dalyvė (darbas JAV)
  • 2002-2006 m. Vilniaus Gedimino technikos universitetas Verslo vadybos fakultetas Bakalauras
Einamųjų metų užduotys
Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

2.1. Užtikrinti kokybišką įstaigos veiklą. Įgyvendinti patvirtintą strateginį veiklos planą ir nustatytus veiklos rodiklius. Pilnai įgyvendinti patvirtintą strateginį planą ir nustatytus veiklos rodiklius.
Gebėti tinkamai naudoti skirtus asignavimus vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais įstaigos finansinę veiklą. Informacija iš KMSA Planavimo ir analizės bei Biudžetinių įstaigų centralizuoto apskaitos skyrių dėl savalaikio finansinių dokumentų pateikimo, skirtų asignavimų naudojimo teisės aktų nustatyta tvarka.
Neturėti užfiksuotų pažeidimų iš įvairių institucijų dėl įstaigos ir vadovo veiklos. Nenustatyta įstaigoje pažeidimų.
Tinkamas dokumentų valdymas. Informacija iš KMSA Planavimo ir analizės, Biudžetinių įstaigų centralizuoto apskaitos ir Socialinės paramos ir Personalo skyrių dėl tinkamai ir laiku pateiktų dokumentų ir ataskaitų, negautų nusiskundimų.
Tobulinti parengtą

pasitenkinimo paslaugomis vertinimo sistemą.

Apklausti ne mažiau kaip 50 proc. paslaugų gavėjų ir pateikti pasitenkinimo paslaugomis rezultatus.
Apklausti ne mažiau kaip 40 gyventojų artimųjų.
Atsižvelgiant į gautus rezultatus parengti ir įgyvendinti socialinių paslaugų kokybės gerinimo planą.
2.2. Didinti personalo motyvaciją, siekiant pritraukti ir išlaikyti darbuotojus Sukurti veikiančią motyvavimo sistemą. Parengti ir patvirtinti priemokų skyrimo tvarką įstaigoje.
Atlikti psichosocialinės aplinkos/mikroklimato tyrimą.
Vykdyti psichosocialinės aplinkos/mikroklimato tyrimo metu nustatytų priemonių įgyvendinimo stebėseną, siekti teigiamų pokyčių.
2.3. Dalyvauti ES lėšomis finansuojamame projekte. Siekti dalyvauti ES lėšomis finansuojamame projekte su Klaipėdos universitetu partnerio teise. Dalyvauti teikiant bent vieną paraišką siekiant gauti finansavimą projektui.