Globos namuose atsiradus laisvai vietai Globos namai informuoja Socialinės paramos skyrių. Socialinės paramos skyriaus specialistas iš naujo patikrina asmens dokumentus, jei reikia atnaujina duomenis.

Prieš asmeniui vykstant į Globos namus, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo išrašo siuntimą (forma patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu). Socialinės paramos skyriaus specialistas siuntimą per 3 darbo dienas nuo išrašymo dienos pateikia (išsiunčia) asmeniui (rūpintojui, globėjui), siuntimo kopiją pateikia Globos namams, į kuriuos asmuo vyksta. Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo ar įteikimo asmeniui (rūpintojui, globėjui) dienos.

Institucija, išrašiusi siuntimą, gali siuntimo galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo (rūpintojas, globėjas) raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą laiką negali apsigyventi Globos namuose.

Jeigu asmuo neapsigyvena Globos namuose per siuntimo galiojimo terminą, Sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios, asmuo išbraukiamas iš eilės trumpalaikei ar ilgalaikei socialinei globai gauti.

Asmuo (globėjas, rūpintojas, vienas iš suaugusių šeimos narių) yra atsakingas už nuvykimą į Globos namus. Į socialinės globos įstaigą nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis. Nuo pirmines ambulatorines asmens sveeikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išrašo iš medicininių dokumentų (F027/a) išdavimo iki asmens apsigyvenimo globos įstaigoje negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai.